REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCHREGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH

1. Kompleks boisk sportowych czynny jest od początku marca do końca października / listopada

2. W dni powszednie będące równocześnie dniami nauki szkolnej, kompleks boisk w godzinach od 8:00 do 18:00 udostępniony jest przede wszystkim na realizacje zadań dydaktycznych w zakresie realizacji wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się w II Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 4, a także dla celów treningowych realizowane przez Szkolne Kluby Sportowe. Dla wszystkich chętnych kompleks boisk jest dostępny w pozostałym czasie funkcjonowania boiska w godzinach pracy Animatora.

3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. opady, oblodzenie lub zaśnieżenie boiska, silny wiatr, burza, itp.) oraz poza czasem wskazanym w p.1,2 kompleks boisk sportowych jest nieczynny.

4. Operator, administrator i obsługa kompleksu boisk nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających na jego terenie, gdy boisko jest nieczynne, poza czasem pracy Animatora oraz w przypadku zaistnienia warunków określonych w punkcie 3 regulaminu.

5. Korzystanie z kompleksu boisk odbywa się w oparciu o harmonogram i jest bezpłatne. Harmonogram zajęć odbywających się na terenie kompleksu boisk ustala i na bieżąco koordynuje Animator nadzorujący funkcjonowanie kompleksu boisk i pełni na jego terenie dyżur.

6.
Szkoły oraz Kluby Sportowe mogą korzystać z kompleksu boisk na warunkach określonych w niniejszym regulaminie po uprzednim zarezerwowaniu terminów u Animatora w ilości pozwalającej na proporcjonalne korzystanie z obiektu przez wszystkie zainteresowane szkoły i kluby.

7. Zajęcia grup szkolnych korzystających z kompleksu boisk powinny odbywać się w obecności nauczyciela-opiekuna grupy, natomiast zajęcia realizowane przez kluby sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera.

8. Obowiązkiem osób korzystających z obiektu jest:

a) Stosowanie właściwego obuwia sportowego (obuwie z małym korkiem z tworzywa sztucznego lub obuwia typu halowego)
b) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu obiektu.
c) Utrzymanie czystości i porządku na terenie kompleksu boisk sportowych, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych.
d) Podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

9. Z obiektu korzystać nie mogą osoby:

a) Których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających.
b) Z przeciwwskazaniami zdrowotnymi.

10
. Przebywającym na terenie obiektu zabrania się:

a) Palenia tytoniu , spożywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych.
b) Używania butów piłkarskich na wysokich lub metalowych kolcach oraz korkach.
c) Wprowadzania i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
d) Niszczenia urządzeń sportowych.
e) Samodzielnego korzystania ze wszystkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie obiektu.
f) Regulowania ustawienia grzejników i innych urządzeń wyposażenia szatni i sanitariatów.
g) Wprowadzania zwierząt.
h) Korzystania z boiska bez zgody animatora.
i) Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych.

11. Zabrania się wnoszenia na teren kompleksu:

a) Wszelkiego rodzaju niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem.
b) Środków odurzających lub substancji psychotropowych.
c) Puszek, butelek itp. produktów wykonywanych z kruchego lub twardego materiału.
d) Napojów alkoholowych, przedmiotów ostrych.

12. Na terenie obiektu zabrania się stwarzania sytuacji narażających kogokolwiek na utratę zdrowia lub kalectwo.

13. Osoby prowadzące zajęcia oraz korzystające z obiektu zobowiązane są do:

a) Punktualnego rozpoczęcia oraz zakończenia zajęć.
b) Utrzymania czystości na obiekcie.
c) Zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie.

14. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych, który powinien sprawdzić po każdych zajęciach.

15. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący winien sprawdzić stan techniczny używanego sprzętu – usterki obowiązkowo należy zgłosić obsłudze.

16. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia obiektu, nawierzchnię boiska ponoszą odpowiedzialność materialną za zaistniałe szkody.

17. Administrator oraz operator kompleksu boisk może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień- zakazać korzystania z obiektu.

18. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach administrator i operator kompleksu boisk nie ponosi odpowiedzialności.

19. W całym kompleksie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

20. Wszystkie skaleczenia, urazy, itp., należy zgłaszać trenerowi lub obsłudze obiektu.

21. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu mogą być usunięte z terenu kompleksu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia. Decyzję o usunięciu takiej osoby podejmuje Animator.

22. Administrator, operator i obsługa obiektu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu boisk zobowiązane są do podporządkowanie się ich nakazom.

23. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian harmonogramu udostępniania obiektu.

24. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy się zwrócić do administratora kompleksu boisk, którym jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi.

25. Osoby reprezentujące klub sportowy lub grupę zorganizowaną jest zobowiązany do spisania z administratorem deklaracji o pełnej odpowiedzialności       materialnej na wypadek ewentualnych szkód majątkowych oraz za wypadki uszkodzenia ciała i uszczerbek na zdrowiu powstałe w związku z korzystaniem z kompleksu boisk.

26. W przypadku sytuacji nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, kwestie sporne rozwiązuje administrator obiektu.

Zdjęcie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH

ElżbietaSzurkowska
2013-02-08 17:16:04