Raport z ewaluacji jest gotowy

Ewaluacja całościowa w naszej szkole

Państwo stawia przed szkołami bardzo konkretne zadania i, co jest oczywiste, kontroluje jakość wywiązywania się szkół z nałożonych na nie obowiązków. Ocena jakości działania szkoły jest jednym z celów nadzoru pedagogicznego dokonywanego przez przewidziane aktami prawnymi instytucje kontroli. Ważne jest, aby wyniki badania poszczególnych szkół odbywały się według identycznych dla wszystkich jednostek kryteriów i dawały możliwość porównania z innymi szkołami w skali okręgu, województwa i kraju.
 
 
System Ewaluacji Oświaty (SEO), którego działanie można śmiało porównać z audytem zewnętrznym firm działających na rynku biznesowym, daje możliwość wiarygodnej oceny jakości pracy szkoły według określonych kryteriów równych dla wszystkich szkół w Polsce. Nad jakością badań prowadzonych przez specjalnie przygotowanych ewaluatorów czuwa Uniwersytet Jagielloński – partner programu SEO. Przyjęte zostały cztery obszary diagnozy:
a) Efekty
b) Procesy
c) Środowisko
d) Zarządzanie
Jak widać więc ewaluacja pozwala zbadać praktyczne wszystkie aspekty pracy szkoły począwszy od realizacji podstawy programowej, poprzez organizację, zarządzanie aż do współpracy ze środowiskiem. Ponieważ obszary te są bardzo rozległe i różnorodne, dokonano ich wewnętrznego podziału na kryteria. Reasumując, każda szkoła poddana ewaluacji całościowej (ewaluacja problemowa bada tylko wybrane obszary i kryteria nie dając pełnego obrazu szkoły) jest badana w czterech obszarach zawierających w sumie 17 kryteriów (stan prawny na chwilę badania II LO).

Stopień spełniania wymagań określany oceną literową i przyznawany jest według ściśle określonych kryteriów:
• A-oznaczający najwyższy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,
• B- oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,
• C- oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,
• D- oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,
• E- oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Uzyskanie tej oceny wymaga od dyrektora przygotowania programu naprawczego.

Badanie prowadzone jest metodą wywiadów i ankiet prowadzonych wśród uczniów, rodziców, współpracujących partnerów i nauczycieli. Tym grupom respondentów zadawane są te same (choć oczywiście różnie sformułowane) pytania. Obowiązuje zasada, że jako wiarygodne uznaje się te odpowiedzi, które zostały potwierdzone we wszystkich źródłach (metoda triangulacji). Na podstawie wyników badań ewaluatorzy przygotowują raport, który zatwierdzony przez kuratora oświaty, jest ogólnie dostępny. Dla szkoły, władz oświatowych i środowiska raport ten jest obiektywną informacją określającą miejsce szkoły na tle podobnych placówek w kraju.

W lutym 2013 roku II Liceum Ogólnokształcące, jako jedyna szkoła w Lesznie i jedyna szkoła ponadpodstawowa w powiecie leszczyńskim, zostało poddane całościowej ewaluacji zewnętrznej.
Miło nam poinformować, że spośród 17 wymagań 12 oceniono oceną najwyższą – A, a pięć bardzo wysoką oceną B.
Szczegóły zawiera poniższa tabela.


Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ewaluację uczniom, rodzicom i partnerom szkoły. Tak wysoka ocena, choć niezwykle cieszy, jest przede wszystkim niezwykłą motywacją do dalszej pracy i ogromnym wyzwaniem. Oczywiście będziemy się starać, aby przy następnej ocenie okazało się, że wszystkie A zostały utrzymane, a wszystkie B podniesione na jeszcze wyższy poziom.

Zachęcamy do przeczytania całego raportu, który znajduje sie tutaj:
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000725528123.pdf

Jest on dość długi, ale zapewniamy, że warto!!!

Krystyna Łasowska
Tomasz KopydłowskiTomaszKopydłowski
2013-11-12 14:49:54