Edukacyjna Wartość Dodana

IILO szkołą sukcesu!!!

Głównym zadaniem każdej szkoły jest zapewnienie swoim uczniom optymalnych warunków rozwoju. Słusznym jest więc pytanie, w jakim stopniu szkoła ten obowiązek realizuje. Najczęściej stosowanym w tej sytuacji wskaźnikiem jest tzw. „surowy” wynik egzaminów zewnętrznych – w przypadku liceum egzaminu maturalnego. Jednak nie jest to wskaźnik jedyny. Warto zapoznać się ze więc ze wskaźnikiem EWD.

Czym jest wskaźnik EWD

Skrót EWD oznacza Edukacyjną Wartość Dodaną. Wyznaczenie tego wskaźnika umożliwiło wprowadzenie egzaminów zewnętrznych. Analizą surowych wyników tych egzaminów dla poszczególnych szkół zajmuje się, w przypadku naszego okręgu egzaminacyjnego, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. Wyniki szkół są jawne dla wszystkich zainteresowanych i publikowane na stronach OKE w Poznaniu (www.oke.poznan.pl). W skrócie wskaźnik EWD wyznacza przyrost wiedzy i umiejętności uczniów danej szkoły. Przyrost ten (lub regres) jest wyznaczany na poziomie gimnazjum (punktem odniesienia jest sprawdzian po szkole podstawowej) oraz liceum (punktem odniesienia są wyniki egzaminu gimnazjalnego) najczęściej w cyklach trzyletnich. Wskaźnik ten nie demonstruje więc surowego wyniku, ale to czy uczniowie w danej szkole rozwijali się, czy też następował raczej spadek ich umiejętności.

Surowy wynik nie bierze pod uwagę możliwości intelektualnych uczniów, czyli szkoła przyjmująca uczniów bardzo zdolnych potencjalnie zawsze będzie miała surowy wynik wyższy od szkoły pracującej z uczniami o mniejszych możliwościach, co nie znaczy, że pierwsza ze szkół pracuje dobrze a druga źle. Badając pod uwagę wskaźnik EWD może się okazać, że szkoła, która ma surowy wynik niższy, zapewnia jednak swoim uczniom znacznie lepsze warunki rozwoju, a przyrost ich umiejętności jest większy niż w szkole mającej wyższy wynik egzaminu. Tak więc wskaźnik EWD wydaje się być obiektywniejszym sposobem oceny pracy szkoły. Szczegóły dotyczące wskaźnika EWD zawarte są tutaj:
http://matura.ewd.edu.pl/


Jak czytać wykresy

Wynik EWD prezentowany jest na wykresie współrzędnych. Oś pozioma wskazuje standaryzowany wynik egzaminu, oś pionowa przyrost wiedzy i umiejętności. Środek układu to wyniki średnie w skali badanej populacji.

 
Przykładowy wykres

Jak więc widać szkoła, której wyniki pozwalają na umieszczenie powyżej osi poziomej, zapewnia swoim uczniom przyrost wiedzy. Uczniowie ci rozwinęli swoje umiejętności podczas nauki w tej szkole. Jeśli zaś dodatkowo znajduje się w górnej prawej ćwiartce układu to znaczy, że wynik tej szkoły jest wyższy od wyniku średniego. Szkoła oznaczona na wykresie na zielono osiąga więc średnie wyniki kształcenia. Szczegóły odczytywania wykresów publikowane są tutaj:


Podsumowanie


Wskaźnik EWD nie bierze pod uwagę wyników Matury Międzynarodowej, w której nasza szkoła osiąga bardzo wysokie wyniki egzaminu mierzone w skali nie tylko narodowej, ale ogólnoświatowej.

Warto zachęcić również Państwa do skorzystania z wyszukiwarki szkół, gdyż wtedy można dokonać porównania wyników naszej szkoły na tle pozostałych liceów miasta lub województwa.Wykresy EWD naszej szkoły

Przedmioty humanistyczne – j. polski, historia, WOS
Język polski
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze-
matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka
Matematyka
Strona dotycząca EWD znajduje się tutaj:
http://ewd.edu.pl/

II LO jest więc szkołą sukcesu!!!TomaszKopydłowski
2013-01-07 13:57:39