Wizja i misja szkoły oraz model absolwentaMisja szkoły.
Celem naszej szkoły jest przygotowanie uczennic i uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi członkami społeczności lokalnej i globalnej. Szkoła zapewnia wysoki poziom edukacji, zachęca do rozwijania umiejętności poznawczych, krytycznej refleksji i niezależności w myśleniu. Pragnie zaszczepić w swoich uczennicach i uczniach wiarę w siebie, empatię, chęć niesienia pomocy drugiej osobie i potrzebę współpracy.

Wizja rozwoju szkoły:

o dbałość o tradycje szkoły, miasta, regionu i Polski,
o bezpieczna szkoła,
o wysoko wykwalifikowana i zaangażowana w pracę kadra pedagogiczna – nauczyciele z pasją,
o wysoki poziom nauczania,
o profile klas dające szerokie perspektywy wyboru wyższych uczelni,
o solidne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego,
o program Matury Międzynarodowej (IBO),
o nauczanie dwujęzyczne,
o innowacje pedagogiczne,
o nauczanie języka angielskiego w grupach zgodnie ze stopniem zaawansowania,
o native speaker,
o udział uczniów w projektach edukacyjnych,
o udział uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,
o wyposażenie szkoły w laboratoria przedmiotowe i pomoce dydaktyczne,
o nauczanie poprzez doświadczenie,
o zajęcia pozalekcyjne,
o promowanie postawy empatii i wrażliwości na potrzeby innych poprzez działalność wolontariatu,
o przygotowanie młodzieży do podejmowania inicjatyw społecznych poprzez działalność w organizacjach szkolnych,
o kreowanie życia szkoły przez uczniów,
o bezstresowe wprowadzanie pierwszoklasistów w życie szkoły poprzez warsztaty integracyjne,
o pomoc w trafnym wyborze kierunku studiów,
o organizowanie wycieczek zagranicznych, krajowych, wyjazdów naukowych i rekreacyjnych,
o współpraca ze środowiskiem lokalnym,
o współpraca ze środowiskiem naukowym wyższych uczelni,
o dbałość o promocję szkoły,
o rozwijanie w uczniach poczucia pełnej identyfikacji ze szkołą – Być uczniem Kopernika to brzmi dumnie,
o miła i przyjazna atmosfera.

Model absolwenta:

• dba o rozwój intelektualny i emocjonalny,
• potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
• posiada umiejętności zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy,
• umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć,
• zna języki obce,
• umie pracować w grupie,
• umie stosować wiedzę w praktyce,
• rozwija zainteresowania, talenty i pasje,
• dostaje się na wymarzone studia,
• jest przygotowany do studiowania,
• potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi,
• wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie,
• zachwycając się różnorodnością świata umie zachować własną indywidualność,
• jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych,
• jest kulturalny,
• docenia wagę więzi międzyludzkich.


TomaszKopydłowski
2012-06-18 12:59:56